Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy - archív

 • Oznamy - archív

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Romana HruškováVytlačiť
 


 
 

Oznam SPPVytlačiť
 


 
 

Žiadosť na výrub stromovVytlačiť
 


 
 

Harmonogram separovaného zberu na 2. polrok 2016 Vytlačiť
 


 
 

Realizácia optickej siete- územné rozhodnutie - verejná vyhláškaVytlačiť
 

O B E C     Č I F Á R E

Číslo: 61/2016-003-Gi                                                                                 V Čifároch.  19.7.2016

 

BitComp s.r.o.,

ul. Levická 579, 952 01 Vráble

 

Vec: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

 

Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

Navrhovateľ: BitComp s.r.o., ul. Levická 579, 952 01 Vráble podal dňa 10.3.2016 na Obecnom úrade v Čifároch   žiadosť o vydanie územného rozhodnutia  na stavbu:

„ Realizácia optickej siete obce Čifáre   ,

 

- na parc. č:  148/3 , 228/2 , 226/1 , 224/10 , 163/4 , 163/1 , 224/104 , 219/3 , 351/4 , 224/116, 179/1 , 183 , 2010/1. - kat. úz.: Čifáre - liniová stavba

 

Obec Čifáre, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov / ďalej len stavebný zákon /,  posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona a a súlade so zákonom 351/2011 Z.z. o elektr. komunik.  v znení nesk. predpisov na základe tohoto posúdenia

v y d á v a

 

podľa § 39 zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

„ Realizácia optickej siete obce Čifáre“,

 

v rozsahu objektovej skladby

S0 01 -  Realizácia optickej siete obce Čifáre,

 

tak ako je zakreslená v situačnom výkrese 1:10000, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tieto p o d m i e n k y :

1.Architektonické a urbanistické:

SO 01Realizácia optickej siete obce Čifáre

Predmetom zákazky je vybudovanie pasívnej optickej siete medzi operátorom a jednotlivými rodinnými domami a obytnými blokmi, ktoré nie sú pokryté širokopásmovými informačno-komunikačnými službami. Takto vybudovaná siet’ umožní prístup koncového zákazníka k telekomunikačným službám prostredníctvom optických vlákien. Tieto optické vlákna budú pripájané do jednotlivých rodinných domov, ktoré sú zahrnuté do prislúchajúceho katastra obce. Jednotlivé domy budú pripájané mikrotrubičkami, ktoré sa vyčlenia z hlavnej chráničky na trase budovaného optického kábla. V trase sú navrhnuté HDPE chráničky o priemere 40mm, ktoré obsahujú mikrotrubičky do ktorých sa následne zafúkne optický kábel.

Trasa HDPE chráničky pre optické káble pre stavbu Realizácia optickej siete, obce Čifáre vedie do obce Čifáre smerom od obce Telince a je vedená súbežne s hlavnou cestou I/51 cez celú obec a je označená číslom 1. Trasa č. 1 a č. 2 sú spojené, spoj križuje štátnu cestu I/51, približne na 200,6 km, je vedený pretlakom v hĺbke 1,5m pod niveletou vozovky. Trasy č. 12 a č. 13, vedené od trasy č. 1 sú umiestnené v zelenom páse vedľa cesty. Trasy č. 3 až č. 11, sú umiestnené v zelenom páse popri ceste.HDPE rúry sa budú klásť zemným drážkovačom v zastavaných oblastiach v zelenom páse do ryhy 15x60cm, v extraviláne v zelenom páse do ryhy 15x80cm. Trasa HDPE rúr bude situovaná vzhľadom na existujúce inžinierske siete a terénne podmienky. V miestach kde nebude možná pokládka HDPE rúr drážkovačom (napr. blízkosť iných podzemných sieti) sa HDPE rúry položia do ryhy 35x80cm.Zvlášť treba klásť dôraz na ochranu koreňovej sústavy jestvujúcich stromov. K výrubu stromov nedôjde. Pred pokládkou HDPE rúr je nutné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete na základe písomného vyjadrenia jednotlivých správcov. Súbehy a križovania s inými inžinierskymi sieťami po vytýčení budú riešené podľa príslušných noriem.Križovanie spevnených plôch sa prevedie podľa možností podvŕtaním. V prípade nebezpečenstva kolízii s podzemnými vedeniami pri podvŕtaní križovanie bude riešené prekopaním a uložením kábla do chráničky.

 

- na parc. č:  148/3 , 228/2 , 226/1 , 224/10 , 163/4 , 163/1 , 224/104 , 219/3 , 351/4 , 224/116, 179/1 , 183 , 2010/1 , navrhovateľ má súhlas obce LV č. 854 a 513 zo dňa 15.7.2016 a LV č.849, 848, 853, 437 zo dňa 19.7.2016. - kat. úz.: Čifáre - liniová stavba

 

2.Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:

2.1. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, BA-1541/2016 zo dňa 19.5.2016

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko , a.s.,

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach Č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kríženi sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových ko~unikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechnicky chrániť žlabovaním. Všetky vynutené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s  
Mechanická ochrana a prekládky budu realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke "so spoločnost'ou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznániť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

II vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať  všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

 

 • pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ
  / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi /
 • reukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpod. nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 • ie zákazu prechádzania ťažkým a vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 • nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 • súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 • y odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 • pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 • y bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32 , mob. 0907 721 378

 

 • verenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že ezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

 

 • pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

2.2.Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zo dňa 16.5.2016

1/ V mieste plánovanej stavby prichádza k styku s káblovými NN vedeniami. Existujúce káblové vedenia žiadame rešpektovať v plnom rozsahu v zmysle §43 ,,Ochranné pásma", bod 7., Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z, t.j. 1m po

oboch stranách káblového vedenia a riešiť vzniknuté križovania podľa platných STN 33   2000-5-52:2001 a STN 73 6005.

2/ Existujúce vzdušné VN a NN vedenia žiadame rešpektovať v plnom rozsahu v zmysle §43 ,,Ochranné pásma", Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a riešiť vzniknuté súbehy a križovania podľa STN EN 50 423-1 pre VN vzdušné vedenia a v zmysle STN 33 3300 pre NN vzdušné vedenia. Nenarušiť celistvosť uzemnení a stabilitu podperných

bodov. Pri súbehu s NN a VN vzdušným vedením dodržať vodorovnú vzdialenosť min. 1m od podperných bodov a pri transformačných staniciach min. 3m od základu TS.

3/ Vyššie uvedené pripomienky, vzniknuté križovania a sú behy s našimi energetickými zariadeniami žiadame zapracovať do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby a predložiť na konečné odsúhlasenie.

"Súhlasíme s vydaním úz. rozhodnutia pre vyššie uvedenú stavbu pri rešpekt. stanoviska."

2.3.Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné  dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť pod!'a bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal                 uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do  ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieh o projektu musí figurovať podmienka společnosti Slovak Telekom, a.s. a DI GI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania  stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo naruš. ochr. pásma.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že  na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať

2.4.Západoslovenská vodár. spoločnosť, a.s., zo dňa 28.4.2016 pod č. 24251/2016

Po preštudovaní predloženej dokumentácie voči umiestneniu predmetnej stavby nemáme
námietky za týchto podmienok:

I.V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inž. siete v našej prevádzke
2.Pri súbehu a križovaní s IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805, STN
EN 752, vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa § 19 zákona
Č. 44212002 Z.z ..

 1. Existenciu IS sme Vám informatívne potvrdili do predloženej dokumentácie.
 2. Dokumentáciu pre stavebné povolenie požadujeme predložiť na vyjadrenie.

2.5. OÚ, odb. starostl. O ŽP Nitra č. OSZP3-2016/026305-02-F14 zo dňa 31.5. 2016

S umiestnením stavby: " Realizácia optickej siete obce Čifáre ", v k. ú. Čifáre, líniová stavba  (intravilán a sčasti extravilán obce), podľa predloženej dokumentácie, z hľadiska záujmov ochrany
prírody a krajiny, s ú h l a s í m e.

Na predmetnom území platí 1. stupeň ochrany - § 12 zákona. V trase optickej prípojky nie je
vylúčené zasahovanie do koreňovej sústavy drevín rastúcich mimo lesa.

l. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo ničeniu drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. l zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V prípade vykonávania činností v blízkosti drevín požadujeme postupovať podľa STN 83 70 l O Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.

2.Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať

odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR RCOP Nitra, Samova 3, 949 01 Nitra (tel.
037/7764901, mobil: +421903298310, fax: 037/6517152.

3. Podľa § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy - t. j. § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z

4. Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu v stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovol'ného úniku, je potrebné preniesť
mimo staveniska, resp. objektu.

5.V prípade vedenia trasy optických káblov v blízkosti drevín je potrebné obísť

koreňovú sústavu drevín existujúcej vzrastlej zelene a s ohľadom na ochranné pásmo inžinierskej siete, je potrebné ho opatriť neprerastavou geotextí1iou, resp. chráničkou, aby nedošlo k poškodeniu kábla.

6.Pri ukladaní káblov v blízkosti koreňovej sústavy drevín sa riadiť ustanoveniami

STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. HÍbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej
v uvedenej STN časť 4.2.4 HÍbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).

7.Pri orezávaní konárov listnatých drevín postupovať v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.

2.6.OÚ, odb. starostl. O ŽP Nitra č. OSZP3-2016/010078-F06 zo dňa 6.6. 2016

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme a nemáme námietky k vydaniu územného rozhodnutia

2.7.SPP – distribúcia, Bratislava č. 2939-NEOPLYN zodňa 23.5.2016

s umiestnením vyššie uvedenej stavby súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebnik povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia j~ho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovanía nepresiahne 1 hodinu,

-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel.č. +421 37 242 3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

-stavebník prác je povinný zabezpečiť pristupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D níe je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakazana ,pokia!' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovatel'a,

-odkryté plynovody, káble, ostatné inž. siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a 'hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti vochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150000,- €,

-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

4.Podmienky vyplývajúce zo správcov sieti: - žiadne

5.Podmienky vyplývajúce z chránených území alebo ich blízkosti: - žiadne

6.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:- nie sú

Toto územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo podaná žiadosť o predĺženie platnosti pred uplynutím lehôt

 

O d ô v o d n e n i e

 

Navrhovateľ: BitComp s.r.o., ul. Levická 579, 952 01 Vráble podal dňa 10.3.2016 na Obecnom úrade v Čifároch   žiadosť o vydanie územného rozhodnutia  na stavbu:

„ Realizácia optickej siete obce Čifáre   ,

 

- na parc. č:  148/3 , 228/2 , 226/1 , 224/10 , 163/4 , 163/1 , 224/104 , 219/3 , 351/4 , 224/116, 179/1 , 183 , 2010/1 , - kat. úz.: Čifáre - liniová stavba

 

Návrh bol doložený náležitosťami potrebnými k vydaniu územného rozhodnutia. Obec Čifáre  oznámilo pod č.61/2016-002  dňa 19.5.2016 začatie územného konania s nariadením ústneho konania. Ústne konanie sa uskutočnilo dňa 10.6.2016 na mieste stavby. Na konanie boli prizvaní  všetcia účastníci konania a dotknuté orgány štát. správy a správ. inž. sieti.

V zákonnom stanovenej lehote boli predložené vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov podzemných inžinierskych sietí:

- LV č. 513 a 854 zo dňa 15.7.2016 a  KKM

-  Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, BA-1541/2016 zo dňa 19.5.2016

- Západoslovenská vodár. spoločnosť, a.s., zo dňa 28.4.2016 pod č. 24251/2016

- OÚ, odb. starostl. O ŽP Nitra č. OSZP3-2016/026305-02-F14 zo dňa 31.5. 2016

- OÚ, odb. starostl. O ŽP Nitra č. OSZP3-2016/010078-F06 zo dňa 6.6. 2016

- SPP – distribúcia, Bratislava č. 2939-NEOPLYN zodňa 23.5.2016

 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

 

 

 

 

 

Mgr. Július  C z a p a l a

starosta obce

 

Doručí sa účastníkom konania :

1. BitComp s.r.o., ul. Levická 579, 952 01 Vráble

2. Mechpro, s.r.o., ul. Hliniková 362, 952 01 Telince

Doručí sa:

3. Okresný úrad , odbor ŽP, ul. Štefaniková 69, 949 01 Nitra

4. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenová 6,931 06 Bratislava,

5. ZVS , O.Z.,  Nábrežie za hydrocentr. 4, 949 01 Nitra

6. SPP – distr. , a.s., Mlynské Nivy 44/b,  Bratislava

7 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

8. Obec Čifáre

9. Spoločný obecný úrad so sídlom vo Vrábľoch , Hlavná 1221, Vráble

 

Vyvesené dňa 22.7.2016

Zvesené dňa................................................

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby


 
 
Položky 21-25 z 355

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Dôležité telefónne čísla

webygroup
ÚvodÚvodná stránka