Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne

Obec Čifáre je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov.

Obec, ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.
 

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Región: Mochovce
Počet obyvateľov k 31.12.2013: 615
Prvá písomná zmienka: v roku 1209
Celková výmera územia: 1534 ha
Nadmorská výška stredu obce v m: 170

 

Základná geografická charakteristika obce

Obec Čifáre leží v severnej časti Pohronskej pahorkatiny v doline Telinského potoka. 
Pahorkatinný chotár tvoria mladšie treťohorné íly, piesky a štrky s pokrovom spraše. Prevažne je odlesnený, na juhovýchode a severozápade sú zvyšky dubového lesa. Má hnedozemné a černozemné pôdy. Na východe chotára ja na ploche 16 ha vodná nádrž. Nadmorská výške obce v jej strede je 175 m, v jej chotári je 170 - 240 m.

V okolitej sídelnej štruktúre dominujú menšie až stredne veľké vidiecke obce, sídla mestského charakteru sú pomerne vzdialené. Najbližším mestom sú Vráble (6km), Levice (18km), Nitra (29km).

cifare na mape.png

Obec Čifáre má výhodnú geografickú polohu s existujúcim napojením na multimodálne koridory a disponuje dobrou polohou voči hlavným dopravným koridorom regionálneho významu. Obec sa nachádza na ceste I. triedy I-51, ktorá spája mestá Levice a Vráble a zároveň spája celý región s krajským mestom Nitra, ktoré je centrálnym mestským sídelným útvarom rozvoja regiónu. Z toho okrem výhod priameho dopravného napojenia vyplývajú problémy zvýšeného zaťaženia obytného územia hlukom a splodinami, ako aj väčší počet miest potenciálnych kolízií s pešou a cyklistickou dopravou.

Demografia, trh práce

S počtom obyvateľov 616 sa zaraďuje obec medzi menšie vidiecke obce. Vzhľadom na relatívne malú veľkosť je obec úzko spätá so svojím okolím a je od neho závislá. Poloha obce má mimoriadny vplyv na ekonomiku ako aj na lokalizáciu podnikov sídliacich v obci alebo jej bezprostrednej blízkosti. Relatívna blízkosť väčších miest utvára podmienky pre rast a rozvoj okolitých obcí a uspokojovanie potrieb a sociálnych istôt obyvateľov. Poloha obce zabezpečuje jej obyvateľom kvalitnú školskú, sociálnu, technickú a dopravnú infraštruktúru. Dobrá infraštruktúra zabezpečuje aj podmienky pre migráciu obyvateľov do obce, ktorý sú spravidla zamestnaný v mestských sídlach avšak uprednostňujú kvalitu vidieckeho prostredia a ním poskytovaných možností vyžitia.

priehrada cifare foto Igor Marhevsky.png
Priehrada Čifáre, foto: Igor Marhevský

Výhodná poloha a blízkosť centier má vplyv aj na mieru nezamestnanosti v obci, nakoľko jej obyvatelia dočasne migrujú za prácou práve do týchto okolitých miest. Dočasnú migráciu je možné sčasti identifikovať aj v dôsledku dopytu po školských, lekárskych a kultúrnych službách. Migrácia je do značnej miery ovplyvňovaná predovšetkým možnosťou získania bývania a zamestnania. Z toho dôvodu môže byť migrácia ovplyvňovaná realizáciou programov ekonomického rozvoja a súčasne vytváraním vhodných podmienok pre bývanie v obci. Početnosť obyvateľstva v priestore je dôležitým faktorom rozvoja, lebo vytvára silnejšie trhové pole pre firmy ako aj ponuku práce. Rozmiestňovanie obyvateľstva a rozmiestňovanie ekonomických aktivít, sú navzájom prepojené a podmieňujúce sa procesy. Firmy priťahujú pracovné sily a ich odvetvová štruktúra ovplyvňuje kvalitu t. j. vzdelanostnú úroveň a vekovú štruktúru.

  Rok   Počet obyvteľov   Ženy   Muži
  2007   649   323   326
  2008   631   317   314
  2009   626   311   315
  2010   626   308   318
  2011   597   295   302
  2012   626   311   315
  2013   615   308   307
  2014   616   306   310

Zdroj: Štatistický úrad

V obci žije viac mužov ako žien, tento trend bol opačný iba v roku 2008 a 2013, kedy bolo v obci evidovaných viac žien ako mužov. V súčasnosti sa prejavuje trend starnutia obyvateľstva a pokles populácie, aj keď demografická štruktúra obyvateľstva je zatiaľ priaznivá. Trend vývoja počtu obyvateľstva je z krátkodobého ako aj z dlhodobého hľadiska negatívny.

Organizačná štruktúra obce

 • Obecný úrad
 • Základná škola roč. 1-4 
 • Materská škola
 • Školský klub detí
 • Školské stravovanie


Evidencia najvýznamnejších podnikateľských subjektov v obci Čifáre

 • COOP Jednota Nitra, SD
 • Čifárska pekáreň - RT, s. r. o.3
 • Inštalstav
 • Pohostinstvo u Tibora
 • PROSACH, s. r. o.
 • Csuka Daniel kovovýroba
 • Laca Tibor plastové rolety

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Dôležité telefónne čísla

webygroup
ÚvodÚvodná stránka